Obchodné podmienky pre partnerov

Úvod Obchodné podmienky pre partnerov

Obchodné podmienky

 

spolupráce a provízneho systému on-line serveru umiestneného na internetovej adrese

partneri.volejbal.sk

 

Poskytovateľom provízneho systému je:

 

Volejbal, s.r.o.
Priekopská 34
036 08 Martin

 

E-mail:obchod@volejbal.sk

Mobil: 0905 357 975

 
IČO: 36 69 22 04
DIČ: 20 22 26 83 69

(ďalej len ako „Poskytovateľ)

 

 I.  ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1.  Tietoobchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán:

  1. vzniknuté v súvislosti s dohodou o spolupráci uzavretou medzi Partnerom a Poskytovateľom;
  2. vzniknuté v súvislosti s účasti v províznom systéme Poskytovateľa.

 

1.2.  Registráciou do provízneho systému vyslovujú Partner aj Poskytovateľ svoj súhlas s týmitoobchodnými podmienkami a zároveň sa obe strany zaväzujú riadiť sa týmitoobchodnými podmienkami.

 

1.3.  Provízny systém je prevádzkovaný prostredníctvom aplikácie AffilBox, ktorú poskytuje spoločnosť OLYMPIC s.r.o., IČ 27480381.

 

 

II.   VYMEDZENIE POJMOV

 

2.1.  Dohoda o spolupráci je akákoľvek dohoda uzatvorená podľa týchtoobchodných podmienok medzi Poskytovateľom a Partnerom. Jej účelom je propagácia tovaru, služieb alebo činnosti Poskytovateľa. Konkrétny rozsah propagácie, výšku provízie a prípadne ďalšie podrobnosti zverejní Poskytovateľ na svojom webovom rozhraní. Dohoda o spolupráci je uzavretá elektronicky a nie je poskytovaná v písomnej podobe. Dohoda je uzavretá tým, že Partner zaškrtnutím potvrdzovacieho tlačidla v províznom systéme príjme podmienky spolupráce navrhované Poskytovateľom. Dohoda o spolupráci nie je príkaznou zmluvou ani zmluvou o obchodnom zastúpení.

 

2.2.  Kampaň určuje rozsah marketingovej a inej činnosti, ktorú Poskytovateľ bližšie definuje v províznom systéme a ponúkne ju Partnerovi k propagácii. Kampaňou sa rozumie to, ktoré tovary, služby, či webové stránky Poskytovateľa majú byť prostredníctvom provízneho systému propagované. Podrobné podmienky kampane alebo skupiny kampaní sú spísané v dohode o spolupráci.

 

2.3.  Konverzia je akcia Návštevníka, ktorá je cieľom kampane. Konverziou sa rozumie dokončenie nákupu tovaru či objednávku služieb Poskytovateľa. Z návštevníka sa konverziou stáva zákazník Poskytovateľa.

 

2.4.  Metódy propagácie sú marketingové a iné obdobné činnosti Partnera, ktorými Partner propaguje tovar či služby Poskytovateľa. Metódami propagácie sa rozumie:

  1. umiestnenie reklamného obsahu (bannerov) na webových stránkach Partnera;
  2. uvedené referencie na tovar či služby Poskytovateľa prostredníctvom blogov, diskusných fór alebo článkov (za predpokladu, že pravidla blogov či diskusných fór túto činnosť umožňujú);
  3. rozosielanie e-mailov informujúcich o tovaroch či službách Poskytovateľa osobám, ktoré s touto formou marketingu vyjadrili náležitý súhlas v súlade s právnymi predpismi;
  4. odkaz na tovar či služby Poskytovateľa prostredníctvom sociálnych sietí;
  5. PPC kampane.

 

2.5.  Návštevník je osoba, ktorá navštívi webové stránky Poskytovateľa na základe činnosti vyvíjanej Partnerom v rámci povolených metód propagácie.

 

2.6.  Partner je fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá sa na základe registrácie podieľa  na províznom systéme Poskytovateľa.

 

2.7.  Provízny odkaz je unikátny odkaz pridelený Partnerovi v rámci provízneho systému. Partner má nárok na províziu len v prípade, že bol jeho provízny odkaz využitý pri uskutočnení schválenej konverzie.

 

2.8.  Provízny účet je účet Partnera vedený Poskytovateľom v internetovej aplikácii AffilBox v rámci administrácie provízneho systému, ku ktorému má Partner on-line prístup. Na účte sú evidované údaje, týkajúce sa počtu Návštevníkov, objednávok a ich stavu.

 

2.9.  Schválená konverzia je taká konverzia, pri ktorej zo strany zákazníka dôjde k riadnej a plne uhradenej cene tovaru či služby.

 

2.10.  Webové stránky Poskytovateľa sú stránky Poskytovateľa umiestnené na adrese www.shop.volejbal.sk.

 

2.11.  Zákazník je osoba, ktorá na webových stránkach Poskytovateľa reálne objedná tovar alebo službu.

 

 

 

 III.  ÚČASŤ V PROVÍZNOM SYSTÉME

 

3.1.  Účasť v províznom systéme vzniká registráciou Partnera v províznom systéme.

 

3.2.  V rámci provízneho systému Partner propaguje služby či tovar Poskytovateľa na základe dohody o spolupráci pomocou metód propagácie.

 

3.3.  Partner plne zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí svojim jednaním v rozpore s týmito podmienkami a/alebo zákonmi Slovenskej republiky Poskytovateľom, iným užívateľom webových stránok Poskytovateľa alebo tretím osobám.

 

3.4.  Partner zodpovedá Poskytovateľovi za správnosť a úplnosť údajov uvedených pri registrácii. V prípade zmien v uvedených údajoch je Partner povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne Poskytovateľa informovať. Poskytovateľ nezodpovedá za škody Partnerovi, ktoré vznikli z dôvodov neoznámenia zmien v údajoch.

 

 

IV.  PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERA

 

4.1.  Partner je povinný dbať na to, aby svojou činnosťou nepoškodzoval, či neohrozoval dobré meno a povesť Poskytovateľa, či im ponúkaného tovaru a služieb.

 

4.2.  Partner nesmie propagovať tovar a služby Poskytovateľa na webových stránkach, ktorými obsah môže akýmkoľvek spôsobom porušovať právne predpisy Slovenskej republiky alebo dobré mravy. Jedná sa o webové stránky s pornografickým obsahom a nelegálnym obsahom a o webové stránky, prostredníctvom ktorých dochádza k porušovaniu práv duševného vlastníctva, či propagovaniu týchto činností.

 

4.3.  Partner je povinný chrániť svoje prístupové údaje k svojmu províznemu účtu pred zneužitím treťou osobou. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá Partnerovi takýmto zneužitím vznikne.

 

4.4.  Partner je oprávnený využiť k propagácii všetkých textových a obrazových materiálov Poskytovateľa, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti Poskytovateľa alebo ku ktorým má Poskytovateľ platnú licenciu, a ktoré sú Partnerovi za týmto účelom Poskytovateľom poskytnuté alebo sprístupnené v províznom systéme. Bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa nie je Partner oprávnený použiť poskytnuté materiály inak ako pre účely kampane.

 

4.5.  Partner nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa akokoľvek pozmeňovať HTML kódy, grafickú podobu, či obsah reklamných plôch (napríklad bannerov) poskytnutých Poskytovateľovi k použitiu v rámci kampane.

 

4.6.  Partner je povinný zaistiť, aby v rámci jeho zvolených metód propagácie nedochádzalo prostredníctvom programov, skrípt, znovunačítaním reklamných bannerov či inými spôsobmi k nekalému zvyšovaniu počtu zobrazených reklamných plôch Poskytovateľa.

4.7.  Bannery, texty a ďalší obsah umiestnený v rozhraní aplikácie AffilBox a provízneho systému, vrátane programového vybavenia webového rozhrania a provízneho systému je chránený autorským právom Poskytovateľa alebo spoločnosti OLYMPIC s.r.o., a môže byť chránený ďalšími právami tretích osôb. Obsah nesmie byť Partnerom menený, kopírovaný, rozmnožovaný, šírený ani použitý žiadnou treťou stranou k akémukoľvek účelu bez písomného súhlasu Poskytovateľa alebo iného držiteľa autorských práv. Právo použiť chránený materiál v súlade s článkom 4.5. týchto podmienok nie je týmito ustanoveniami dotknuté.

 

4.8.  Partner sa zaväzuje, že nebude propagovať Poskytovateľa rozosielaním správ (e-mailom, SMS, na diskusných fórach), ktoré sú kvalifikované ako SPAM. Ak bude Poskytovateľom zistená takáto aktivita Partnera, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od dohody o spolupráci a uzavrieť provízny účet Partnera. Partnerovi zároveň v takomto prípade zaniká nárok na provízie, ktoré mu doposiaľ neboli vyplatené.

 

 

V.  PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

 

5.1.  Poskytovateľ sa zaväzuje v rámci schvaľovania provízie pravidelne schvaľovať konverziu Partnera. O schválení konverzie bude Partner informovaný prostredníctvom svojho provízneho účtu.

 

5.2.  Pre získanie informácií o konverziách sú využívané súbory cookie v počítačoch zákazníkov. Platnosť súborov cookie uvádza Poskytovateľ v rozhraní aplikácie. Partner berie na vedomie a Poskytovateľ nezodpovedá za to, že v prípade, že zákazník voľbou vo webovom prehliadači alebo inak využívaných súborov cookie zakáže, nie je možné priradiť konverziu k províznemu odkazu Partnera, a že za takúto konverziu nenáleží Partnerovi provízia.

 

5.3.  Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, spôsobenú propagáciou programov zapojených v províznom systéme.

 

5.4.  Poskytovateľ sa zaväzuje vyplatiť Partnerovi za jeho uskutočnené schválené konverzie províziu podľa článku 6 v týchtoobchodných podmienkach.

 

5.5.  Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať si k schváleniu propagačné e-maily a ďalšie texty, ktoré chce Partner v kampani použiť.

 

5.6.  Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek menič, či doplňovať znenie týchtoobchodných podmienok. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znenímobchodných podmienok, za ktorých ich účinnosti vznikli. Zmenuobchodných podmienok je Poskytovateľ povinný Partnerovi oznámiť prostredníctvom kontaktného e-mailu, ktorý Partner zadal pri registrácii. Nové znenieobchodných podmienok bude voči Partnerovi účinné od ich oznámenia.

 

 

 VI. PROVÍZIA

 

6.1.  Výška provízie je uvedená v províznom systéme u každej kampane zvlášť.

 

6.2.  Provízie budú Poskytovateľom schvaľované vždy bezodkladne po uplynutí doby, po ktorú právne predpisy aleboobchodné podmienky Poskytovatgeľa umožňujú spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy. Schvaľovanie konverzií prebieha manuálne. O schválení provízie bude Partner informovaný prostredníctvom svojho provízneho účtu.

 

6.3.  Provízie budú schválené u tých konverzií, kde došlo k riadnej a plnej úhrade ceny za tovar či služby propagované v kampani.

 

6.4.  Za zrušené, či stornované objednávky alebo pri odstúpení zákazníka od zmluvy nevzniká Partnerovi nárok na províziu.

 

 

VII. VÝPLATA PROVÍZIE

 

7.1.  Partner má nárok na výplatu provízie, pokiaľ súčet schválených provízií v jeho províznom účte je vyšší než 20,- eur.

 

7.2.  Pokiaľ zostatok provízie na províznom účte Partnera prekročí čiastku uvedenú vyššie, má Partner možnosť požiadať o výplatu provízie prostredníctvom svojho provízneho účtu. Na základe žiadosti Partnera mu bude zaslaný report, v ktorom bude uvedená výsledná čiastka, ktorú môže Partner fakturovať. Pokiaľ Partner nemôže vystaviť faktúru, bude mu jeho provízia vyplácaná na základe dohody o vykonaní práce.

 

7.3.  Splatnosť faktúry vystavenej Partnerom nesmie byť kratšia ako 14 dní od jej doručenia Poskytovateľovi. V prípade kratšej splatnosti bude faktúra splatná 14 dní od doručenia.

 

7.4.  Výška celkovej provízie požadovanej Partnerom k vyplatení musí zodpovedať údajom uvedeným na províznom účte ku dňu, ku ktorému jej vyplatenie Partner požaduje. Poskytovateľ je oprávnený žiadosť partnera a správnosť uvedených údajov preskúmať. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí oznámi Poskytovateľ Partnerovi svoje zistenie, pričom sa strany zaväzujú poskytnúť si súčinnosť, potrebnú k vyriešeniu tejto záležitosti. Po dobu riešenie takejto záležitosti sa zastavia lehoty stanovené k vyplateniu provízie.

 

7.5.  Vyplácanie provízie prebieha výhradne bankovým prevodom v EUR na bankový účet Partnera. Vedený v banke na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, pričom Partner je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetky údaje potrebné pre uskutočnenie platby (najmä číslo účtu). Provízie nebudú vyplácané v hotovosti, zahraničným bankovým prevodom (s výnimkou prevodu na územie Českej republiky v EUR), zloženkou ani iným spôsobom.

 

 

VIII. NÁMIETKY PARTNERA

 

8.1.  Partner má v prípade pochybností o správnosti evidencie sprostredkovaných konverzií alebo schválených provízií možnosť uplatniť u Poskytovateľa svoje námietky. V takom prípade je Partner povinný predložiť všetky dostupné údaje a záznamy, ktoré s námietkami súvisia.

 

8.2.  Partner má právo uplatniť svoje námietky do 30 dní odo dňa vzniku skutočnosti, ktorá je dôvodom námietky. Na neskoršie námietky nie je Poskytovateľ povinný reagovať.

 

8.3.  Námietky musia byť Partnerovi zaslané Poskytovateľovi v písomnej forme, ktorou sa rozumie aj e-mailová správa zaslaná na kontaktný e-mail Poskytovateľa. Za riadne uplatnenú námietku sa považuje len taká námietka, ktorá je Poskytovateľovi riadne doručenia, je čitateľná a obsahuje všetky informácie a podklady, ktoré sú potrebné k úplnému posúdení námietky Poskytovateľom.

8.4.  Posúdenie a rozhodnutie o podaných námietkach je plne v kompetencii Poskytovateľa. Námietky sú Poskytovateľom vybavované spravidla v lehote 30 dní do dňa ich doručenia Poskytovateľovi. Rozhodnutie Poskytovateľa je potom oznámené Partnerovi.

 

 

IX.  DOBA TRVANIA DOHODY O SPOLUPRÁCI A JE ZÁNIK

 

9.1.  Dohoda o spolupráci je uzatvorená na dobu špecifikovanú v podmienkach kampane, prípadne na dobu neurčitú.

 

9.2.  K zániku dohody o spolupráci môže dôjsť:

  1. Dohodou medzi Poskytovateľom a Partnerom.
  2. Výpoveďou Poskytovateľa alebo Partnera. Výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane v písomnej forme alebo e-mailom, a to i bez udania dôvodu. Dohoda o spolupráci zaniká dňom doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
  3. Odstúpením od dohody o spolupráci zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený od dohody odstúpiť, ak bude preukázané, že Partner postupuje v rozpore s týmitoobchodnými podmienkami, právnymi predpismi alebo dobrými mravmi. Oznámenie o odstúpení musí byť vykonané v písomnej forme alebo e-mailom a doručené Partnerovi s uvedením dôvodu odstúpenia. Dohoda o spolupráci potom zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpenia Partnerovi. Odstúpením od dohody o spolupráci zo strany Poskytovateľa zaniká Partnerovi nárok na doposiaľ nevyplatené provízie. V prípade, že porušením týchtoobchodných podmienok alebo právnych predpisov vznikla Poskytovateľovi škoda, je Partner povinný ju uhradiť v plnej výške (výška škody sa neznižuje o nevyplatené provízie).

 

9.3.  Zánik dohody o spolupráci nemá vplyv na prípadné nároky na náhradu škody.

 

9.4.  V prípade zániku dohody o spolupráci na základe dohody alebo výpovedi je Partner oprávnený vyžiadať si vyplatenie provízie u Poskytovateľa, na ktoré mu ku dňu zániku dohody o spolupráci vznikol nárok. Provízie budú Partnerovi vyplatené najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia faktúry.

 

 

X.  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

10.1.  Poskytovateľ prehlasuje, že dáta Partnera budú chránené v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajovo. Práva Partnera na informácie o spracovaní osobných údajov, právo požadovať opravu alebo ďalšie práva sa riadia platným znením Zákona o ochrane osobných údajov.

 

10.2.  Registráciou do provízneho systému vyjadruje Partner svoj súhlas so zasielaním e-mailových správ, ktoré budú slúžiť k zasielaniu noviniek a informácií súvisiacich s kampaňami v províznom systéme, či s predmetom podnikania Poskytovateľa. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

 

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 27. februára 2016.

Copyright 2012 - 2019 © shop.volejbal.sk